Privacybeleid

Wie zijn we
PhysicalTouch Massagepraktijk PhysicalTouch Massagepraktijk, gevestigd te Maasdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ons website-adres is: https://www.physicaltouch.nl.
Contactgegevens: telefoon 06-25050655, mail info@physicaltouch.nl
PhysicalTouch Massagepraktijk neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen.

Waarom we persoonsgegevens verzamelen
PhysicalTouch Massagepraktijk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
PhysicalTouch Massagepraktijk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
PhysicalTouch Massagepraktijk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– PhysicalTouch Massagepraktijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
PhysicalTouch Massagepraktijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. PhysicalTouch Massagepraktijk gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Office programma’s, voor het voeren van administratie en dossiervorming

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
PhysicalTouch Massagepraktijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: financiële administratie
Gegevens: factuuradres, bankgegevens (naam bank/IBAN/BIC)
Grondslag: wettelijke verplichting
Bewaartermijn: 7 jaar

Doeleinde: facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, betalingsgegevens
Grondslag: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, geslacht, dossiergegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden, gegevens over gezondheid.
Grondslag: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: 15 jaar

Doeleinde: afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
PhysicalTouch Massagepraktijk verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PhysicalTouch Massagepraktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
PhysicalTouch Massagepraktijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website .Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Jouw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PhysicalTouch Massagepraktijk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Info@physicaltouch.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . PhysicalTouch Massagepraktijk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
PhysicalTouch Massagepraktijk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Omdat er een contactformulier op de site staat, is de site beveiligd met een SSL-certificaat. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Info@physicaltouch.nl

Contactformulieren
Als je gebruik maakt van het contactformulier, dan zijn de gegevens die je zelf hebt ingevoerd, zichtbaar in de mail aan PhysicalTouch Massagepraktijk.